Mål och strategi

Mål

Vårt mål är att maximera våra investerares långsiktiga avkastning. Vi utvärderar oss själva genom att jämföra hur vi har klarat oss jämfört med det globala aktieindexet MSCI World Total Return Net, över rullande femårsperioder. Vi lägger inte särskilt stor vikt vid hur vi klarar oss kortare tidsperioder. 


Strategi

Vi letar efter bra bolag med bra ledning som handlas till ett lågt pris. En sådan vag beskrivning kräver närmare förklaring. 

Bra bolag

Ett bra bolag är stabilt och har en enkel affärsmodell med låg risk. Det går bara att analysera bolag vi förstår så vi fokuserar på enkla företag i enkla industrier.  Eftersom vårt viktigaste krav på en investering är att risken att förlora pengar är låg, undviker vi bolag med hög risk. Detta begränsar oss till företag som har konkurrensfördelar och stabilitet.

Bra ledning

Det går inte att göra bra affärer med dåliga människor, så integritet och ärlighet är därför absoluta krav. En del bolag är så bra att nästan vem som helst kan driva dem framgångsrikt, men de flesta bolag kräver bra ledning för att klara sig bra. Vi föredrar alltid ledningar som tillämpar pilotskolan. 

Lågt pris

Vi investerar bara när ett bolag handlas till hälften av, det av oss, uppskattade bolagsvärdet. Det ger oss tillräckligt stor säkerhetsmarginal för att skydda mot misstag och otur. Vi investerar aldrig om jag tror att det finns någon risk att förlora det investerade kapitalet. 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering se Informationsbroschyren.

Process

HITTA INVESTERINGSIDÉER

Vi letar enkla bolag som vi kan förstå, analysera och värdera. I vilket land och hur stora de är spelar ingen roll så länge det är välfungerande, utvecklade länder. 

Det är störst chans att hitta undervärderade bolag där (och när) förväntingarna är låga. Vi letar därför främst efter situationer och bolag där pessimismen är hög. Vi tycker också om situationer där bolag har kortsiktiga problem, som vi tror kommer lösas på lite längre sikt. 

Vi hittar nya investeringar genom att läsa, efterforska industrier och bolag i allmänhet, olika egenutvecklade screening modeller, nyhetsbrev, konferenser, andra smarta investerares investeringar och mer riktade sökningar.


ANALYS OCH VÄRDERING

Huvuddelen av vår tid läggs på djupgående fundamental bolagsanalys. Målet med det är att försöka förstå bolagets långsiktiga potential och intjäningsförmåga. Det uppnås genom att läsa årsredovisningar och kvartalspresentationer, lyssna på och prata med ledning och experter, samt göra marknads- och konkurrentanalyser. Arbetet är en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys.
 
Vid värderingen försöker vi uppskatta framtida avkastning. Det gör vi, för de följande fem åren, genom att summera framtida tillväxt i kassaflöde per aktie och det kapital aktieägarna får tillbaka under perioden i form av utdelning, samt i förändringen i värderingsmultipeln mellan investerings- och försäljningstidpunkten.  


PORTFÖLJHANTERING

Portföljen består av 10-20 bolag som vi förstår bra. Det är tillräckligt ur ett riskperspektiv och hanterbart ur ett analysperspektiv. Aktieportföljen byggs nerifrån och upp och vi lägger ingen tid på makroekonomiska prognoser.
 
Vi säljer en investering när värderingen är för hög, vi har bättre alternativ eller när vi har begått ett misstag.
 
Historiskt sett har vi haft en stor andel (20-25%) av portföljen i kontanter. Det kan komma att ändras i framtiden.

 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering var vänlig och se Informationsbroschyren.

Riskhantering

Det vi bryr oss om mest av allt är att minimera risken för att göra en förlust i en enskild investering. Om vi är rimligt säkra på att risken att förlora pengar är väldigt låg bryr vi oss inte om aktiepriset rör sig mer än index på kort sikt. Vi investerar för att äga på lång sikt. Metoden för att minimera risken är enkel:

  1. Investera bara i lågriskbolag. Det innebär att vi främst är intresserade av kvalitetsbolag med låg belåning. Vi undviker bolag som är allt för beroende av råvaurpriser och konjunktur. 
  2. Eftersom framtiden är oviss och vi kan ha fel, har vi alltid en inbyggd säkerhetsmarginal i analysen vi gör och priset vi betalar. 
  3. På portföljnivå undviker vi för stor exponering mot enskilda risker. 

I syfte att inte öka risken mer än vad vi är bekväma med har vi valt att inte använda belåning eller blankning. 

 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering var vänlig och se Informationsbroschyren.