Process

HITTA INVESTERINGSIDÉER

Vi letar enkla bolag som vi kan förstå, analysera och värdera. I vilket land och hur stora de är spelar ingen roll så länge det är välfungerande, utvecklade länder. 

Det är störst chans att hitta undervärderade bolag där (och när) förväntingarna är låga. Vi letar därför främst efter situationer och bolag där pessimismen är hög. Vi tycker också om situationer där bolag har kortsiktiga problem, som vi tror kommer lösas på lite längre sikt. 

Vi hittar nya investeringar genom att läsa, efterforska industrier och bolag i allmänhet, olika egenutvecklade screening modeller, nyhetsbrev, konferenser, andra smarta investerares investeringar och mer riktade sökningar.


ANALYS OCH VÄRDERING

Huvuddelen av vår tid läggs på djupgående fundamental bolagsanalys. Målet med det är att försöka förstå bolagets långsiktiga potential och intjäningsförmåga. Det uppnås genom att läsa årsredovisningar och kvartalspresentationer, lyssna på och prata med ledning och experter, samt göra marknads- och konkurrentanalyser. Arbetet är en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys.
 
Vid värderingen försöker vi uppskatta framtida avkastning. Det gör vi, för de följande fem åren, genom att summera framtida tillväxt i kassaflöde per aktie och det kapital aktieägarna får tillbaka under perioden i form av utdelning, samt i förändringen i värderingsmultipeln mellan investerings- och försäljningstidpunkten.  


PORTFÖLJHANTERING

Portföljen består av 10-20 bolag som vi förstår bra. Det är tillräckligt ur ett riskperspektiv och hanterbart ur ett analysperspektiv. Aktieportföljen byggs nerifrån och upp och vi lägger ingen tid på makroekonomiska prognoser.
 
Vi säljer en investering när värderingen är för hög, vi har bättre alternativ eller när vi har begått ett misstag.
 
Historiskt sett har vi haft en stor andel (20-25%) av portföljen i kontanter. Det kan komma att ändras i framtiden.

 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering var vänlig och se Informationsbroschyren.