Fonddokument

strategi

Här beskriver vi vår strategi i närmar detalj. 

Pandium broschyr
Senaste rapport

INFORMATIONs-BROSCHYR OCH BASFAKTA

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt ett faktablad. Informationsbroschyren innehåller bl.a. fondbestämmelserna.

Informationsbroschyr
Basfakta (KIID)

INTERNT REGELVERK

Det interna regelverket styr verksamheten i fondbolaget och fastställs av styrelsen. Följande riktlinjer anses ha särskild betydelse för andelsägarna.

Riktlinjer för bästa orderutförande
Riktlinjer för ersättningspolicy
Riktlinjer för hantering av etiska frågor
Riktlinjer för regelefterlevnad
Riktlinjer för internrevision
Riktlinjer för klagomålshantering

kapitaltäckning

Enligt lag ska AIF-förvaltare som utför diskretionär portföljförvaltning offentliggöra kvartalsvis information om kapitaltäckning.

Kapitaltäckning 2018-03-31